В този процес, ние спазваме точно определени методики и стъпки, които са на база на нашият дългогодишен опит в соларният бизнес.
Изработваме технически проекти за ФЕЦ по всички необходими части, за категории строежи – 3, 5 и 6 по смисъла на ЗУТ;

Изграждаме ФЕЦ, като това преминава през следните етапи:

Изработване и сглобяване на конструкция за монтаж на фотоволтаични панели;
Монтаж на фотоволтаичните панели върху конструкцията;
Електрическо свързване на панелите помежду им;
Свързване с предвидените в проекта инвертори, събирателни табла, касети, трафопостове;
Изграждане на заземителна инсталация;
Направа на измервания:

·        За годността на изградената заземителна инсталация;

·        3а изолацията на използваните кабели;

·        За настройване на използваните генераторни съоръжения, инвертори

След изграждането на ФЕЦ, подготвяме съпроводителна документация за установяване на годността на изградената ФЕЦ и представянето им в съответните инстанции за назначаване на приемателна комисия.